อยากเป็นเจ้าของเลื่อยยนต์ ต้องรู้อะไรบ้าง?

โพสต์โดย TEST|22 เม.ย. 2562 เวลา 16:46 น.


อยากเป็นเจ้าของเลื่อยยนต์ มีอะไรที่ควรรู้บ้าง บทความนี้อธิบายพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ให้หายข้องใจ เพื่อให้ครอบครองอย่างถูกกฎหมายและสบายใจ


อาศัยอํานาจตามความในบทนิยามคําว่า เลื่อยโซ่ยนต์ในมาตรา ๓ และมาตรา ๒๓ แห่งพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๔๕ อันเป็นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการจํากัดสิทธิ และเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๔๑ และมาตรา ๔๓ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทําได้โดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ให้ยกเลิกกฎกระทรวงกําหนดลักษณะเลื่อยโซ่ยนต์และส่วนประกอบของเลื่อยโซ่ยนต์ พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ข้อ ๒ เลื่อยโซ่ยนต์หมายความว่า (๑) เครื่องมือสําหรับใช้ตัดไม้หรือแปรรูปไม้ที่มีฟันเลื่อยติดกับโซ่ ซึ่งขับเคลื่อนด้วยกําลัง เครื่องจักรกลที่ผลิตและประกอบสําเร็จรูปเพื่อการใช้งานที่มีต้นกําลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า โดยมีแผ่นบังคับโซ่ ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว (๒) ส่วนหนึ่งส่วนใดที่เป็นส่วนประกอบของเครื่องมือตาม (๑) ดังต่อไปนี้ (ก) เครื่องจักรกลต้นกําลังที่มีการออกแบบตัวเคร่องและอุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องให้มีลักษณะ หรือสภาพเพื่อนํามาประกอบเป็นเครื่องมือตาม (๑) โดยเฉพาะ ที่มีต้นกําลังตั้งแต่หนึ่งแรงม้า (ข) แผ่นบังคับโซ่ที่มีขนาดความยาวตั้งแต่สิบสองนิ้ว 
ข้อ ๓ ผู้ใดมี ผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ตามข้อ ๒ อยู่แล้วในวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ยื่นคําขอรับใบอนุญาตตามกฎกระทรวงกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขออนุญาตและ การออกใบอนุญาตให้มี ผลิต หรือนําเข้าเลื่อยโซ่ยนต์ และการเปลี่ยนแปลงเลื่อยโซ่ยนต์ให้มีกําลัง เครื่องจักรกลเพิ่มขึ้น รวมทั้งคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ขอรับใบอนุญาต พ.ศ. ๒๕๕๑ และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ปรีชา เร่งสมบูรณ์สุข รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ่านไปอ่านมาบางคนอาจเกิดคำถามว่าแล้วมีเลื่อยรุ่นไหนบ้างนะ ที่จะครอบครองได้อย่างสบายใจ และไม่ผิดพระราชบัญญัติเลื่อยโซ่ยนต์ วันนี้เรายกตัวอย่างเลื่อยโซ่ยนต์ยี่ห้อหนึ่งขึ้นมา ซึ่งผู้ที่อยู่ในวงการที่เกี่ยวข้องนี้อาจจะคุ้นเคยชื่อเลื่อยยนต์ยี่ห้อนี้เป็นอย่างดี ยี่ห้อ "Tosaki"

เลื่อยยนต์ Tosaki เป็นเลื่อยยนต์ที่ผลิตขึ้นภายใต้พ.ร.บ.คุ้มครองป่าไม้ และเป็นเครื่องยนต์ 2 จังหวะสามารถใช้งานได้สะดวกง่ายดาย กะทัดรัด ขนาดเครื่องยนต์ 0.7 แรงม้าบาร์ ยาว 11.5 นิ้ว ผลิตได้มาตรฐานมีการรับประกันและอะไหล่พร้อมบริการหลังการขาย เหมาะกับการใช้ตัดแต่งกิ่งไม้ทั่วไปใช้ได้ทั้งต้นไม้ขนาดใหญ่และขนาดเล็ก สามารถใช้กับน้ำมันแก๊สโซฮอล์ได้ เหมาะกับการใช้ในชีวิตประจำวัน ถูกต้องทุกประการตามกฎหมายและพระราชบัญญัติที่บังคับไม่ต้องคอยระแวง หรือกังวลเวลาที่มีไว้หรือครอบครองเลื่อยยนต์ “Tosaki”


แบรนด์ยอดนิยม

SHIMPO
HASCON
DELTA
VENZ
SITI
TOSAKI
ABB
TRANSMAX
MARTIN
ENVOTECH
NORVAX
FST
CNP
Honeywell
Krom schroder
All POWER
Wolter
Delfin
Eurovent
KIMPO
FITZ
Bio Kool
Makita
FORCE
Kuani
Marathon
SPEAKMAN
HOWARD LEIGHT
KARAM
DEB
OUPONT
DUNLOP
FIBRE-METAL
EDGE
MILLER
WD-40
VALU
MOLDEX
TEMPO
DOBU MASK
MICROGARD
REGELTEX
KING
OTTER
WIDE WOLVES
NORTH
NACHI
SCOTT
PUMA
TOWA
SPERIAN
TRELLCHEM
VERIDIAN
SALISBURY
PUMA SAFETY
TRACTEL
PYRAMEX
SUNDSTROM
OLIVER
PRESTAR
MSA
ANSELL
BULLARD
CHEMTEX
SHELBY
DNLOVE
SYNOS
Kentec